CONTACTติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

+81725-90-7058

ติดต่อสอบถามทางแฟกซ์

+81725-90-7059

MAILFORMติดต่อสอบถามทางอีเมล

ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อสอบถามมายังบริษัท Kansai International Sightseeing Bus Co., Ltd.
เรารับการติดต่อสอบถามจากบริษัทนำเที่ยว
โดยเราจะทำการตอบกลับทันทีหลังจากที่ตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลการติดต่อสอบถามจะส่งกลับอัตโนมัติไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้ในแบบฟอร์ม

*คือเครื่องหมายที่ระบุว่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ชื่อบริษัท
ผู้รับผิดชอบ*
หมายเลขโทรศัพท์*
ที่อยู่อีเมล*
เนื้อหาที่ติดต่อสอบถาม*

PRIVACY POLICY

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
เรากำหนดและดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับการให้ความรู้ ฝึกอบรม ตรวจสอบ ฯลฯ ในฐานะวิธีที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการจัดการ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน การส่งมอบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เราจะดำเนินการหลังจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม
  2. เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูล เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างชัดเจนและจำกัดอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  3. ข้อมูลละเอียดอ่อนที่มีแนวโน้มสูงว่าจะละเมิดผลประโยชน์ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บรวบรวม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากเจ้าของข้อมูลหรือมีการยืนยันทางกฎหมาย ฯลฯ
  4. กรณีที่บริษัทจัดจ้างงานภายนอก หรือรับงานจากภายนอกที่จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำหนดและปฏิบัติตามนั้นเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาช่วง การแบ่งความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และการคืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดสัญญา ฯลฯ
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้งานหรือส่งมอบภายในขอบเขตที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเมื่อรวบรวมข้อมูลโดยตรงหรือรับงานจากภายนอกให้อยู่ในสถานะที่ถูกต้อง และใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหล ฯลฯ
  2. กรณีที่รับงานจากภายนอกซึ่งจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้จัดจ้างงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบว่าได้รวบรวมมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมหลังได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายและบรรทัดฐานอื่นๆ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบรรทัดฐานอื่นๆ จากนั้นพยายามปรับปรุงนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามจากเจ้าของข้อมูล

บริษัทจะพยายามตอบสนองอย่างรวดเร็วในขอบเขตที่เหมาะสม เมื่อมีการติดต่อสอบถามจากเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้านี้หรือลูกค้าต้องการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของตน โปรดติดต่อสอบถามหาเราได้ที่【 TEL. +81725-90-7058